Uzņēmuma vadība

 

download

 “Uzņēmuma vadība 1.5” (uz risinājuma bāzes 1C:UNF 1,5) – kompleksa veida gatavs risinājums biznesa vadībai un uzskaitei. Programmā realizēts viss nepieciešamais fiskālajai operatīvajai uzskaitei, kontrolei, analīzei un plān

ošanai. Risinājums palīdz paaugstināt kompānijas darba efektivitāti, piedāvājot īpašniekiem un vadītājiem plašu spektru ar vadības instrumentiem, bet darbiniekiem – jaunas

 iespējas produktīvam darbam. Risinājums nav pārslogots ar nevajadzīgiem funkcionāliem, tas vie

gli pielāgojams kompānijas vadības vajadzībām un uzskaitei – tas nodrošina “ātra starta” iespēju un atvieglos ikdienas darbu.

PĀRDOŠANA

“Uzņēmuma vadība 1.5” atbalsta dažādu tirdzniecības shēmu automatizāciju: no noliktavas un uz pasūtījumu, kredītā un ar priekšapmaksu, preču pārdošana pieņemta komisijā, nodošana realizācijā komisionāram, mazumtirdzniecība. Pircēju pasūtījumu reģistrācija notiek ar doku

menta “Pircēja pasūtījums” palīdzību, kurā atspoguļojas preču uzskaitījums, piegādes termiņi, cena. Atkarībā no pasūtījuma stāvokļa, dokuments var pieņemt dažādus statusus, kurus nosaka lietotājs – “izpildes procesā”, “izpildīts”, “aizvērts” un citi.

Vadītājs un menedžeri var pārskatāmā formā saņemt informāciju par pasūtījumu statusu no pircējiem, veiktā

s un plānotās atkraušanas, par nokavētajiem pasūtījumiem u.c.

Pārdošanu nodrošināšanai ir paredzēts pilns dokumentu formēšanas komplekts: izejošās pavadzīmes, rēķini, rēķins-faktūra u.c.

PĀRDOŠANU PLĀNOŠANA

Pārdošanu plāni var tikt sastādīti kā par uzņēmumu kopumā, tā arī pa apakšvienībām, menedžeriem un atsevišķām preču pozīcijām.

Plānošanu var veikt dabiskā un vērtības izteiksmē. “Uzņēmuma vadība 1.5” nodrošina atsevišķu plānu apvienošanu uzņēmuma brīvajā plānā.

Plānu izpildes kontrolei paredzēti salīdzināšanas analīzes līdzekļi par ieplānotajām un faktiskajām pārdošanām: pēc atsevišķiem darbiniekiem, preču grupām un preču pozīcijām.

 

 MAZUMTIRDZNIECĪBA


Tiek atbalstīta skaita-summas vai kopsummas uzskaite.

Ir paredzēta sekojošo atskaišu formēšana:

 • atskaite par preču un atlikumu kustību mazumtirdzniecības cenā,
 • atskaite par pārdošanām mazumtirdzniecības cenā.

Iespējama ārējo iekārtu sekojošo tipu pieslēgšana:

 • svītrkodu skeneris,
 • fiskālie reģistratori,
 • datu vākšanas termināls,
 • pircēja displejs,
 • magnētisko karšu nolasītājs.

 

 APGĀDE UN IEPIRKUMI


“Uzņēmuma vadība 1.5” atbalsta dažādas pasūtījumu papildināšanas shēmas – pirkums, norēķinu persona iegāde,

pieņemšana realizācijā no komisionāra, izejvielu un pārstrādes materiālu saņemšana no piegādātāja, pieņemšana un nodošana glabāšanā.

Vajadzību aprēķināšana pēc krājumiem tiek veikta automātiski, pamatojoties uz ražošanas pasūtījumiem un pasūtījumiem no klientiem.  

“Uzņēmuma vadība 1.5” ļauj ņemt vērā papildu izmaksas, iegādājoties

izejvielas, materiālus un preces - piegāde, izkraušana, uzglabāšana, un citi. 

Paredzēta pilna dokumentu komplekta formēšana: ienākošās pavadzīmes, faktūrrēķini, rēķini un citi. Iepirkumu kontrolei un analīzei un preču un krājumu kustībai paredzētas speciālas atskaites, informāciju par kurām var detalizēt līdz pat konkrētai nomenklatūrai.

 

KRĀJUMI UN NOLIKTAVA


“Uzņēmuma vadība 1.5” ļauj veikt krājumu uzskaiti:

 • vairākās noliktavās (vairākās uzglabāšanas vietās),
 • nepabeigtā ražošanā, mazumtirdzniecības punktos,
 • noliktavas struktūras šķērsgriezumā – vitrīnās, plauktos, kastēs, šūnās u.t.t.

Tiek atbalstīta atsevišķa atskaite par pašu krājumiem; krājumiem, pieņemtajiem un nodotajiem uz realizāciju, krājumu glabāšana, kas pieņemti un nodoti uz pārstrādi.

 

a2

 

DvizenijeTovarov

Krājumu norakstīšanas pašizmaksas aprēķins tiek veikts izmantojot FIFO un “pēc vidējā” metodi.


Visas noliktavas operācijas tiek piefiksētas ar atbilstošu dokumentu palīdzību: ienākošā pavadzīme, krājumu kustības pavadzīme, izejošā pavadzīme, inventarizācijas dokumenti, noliktavas orderis u t.t. Ir iespējams operāciju noformējums pa krājumu uzskaiti atšķirīgās mērvienībās (iepakojumos, kastēs u.c.).


“Uzņēmumu vadība 1.5” tiek atbalstīta noliktavas un finanšu operāciju sadalīšanas iespēja (tā saucamā “orderu noliktava”). Tas ļauj atspoguļot atskaitē izplatītās biznesa situācijas, piemēram:

 

 • Materiālās vērtības pienāk noliktavā agrāk nekā dokumenti uz tiem. Šajā gadījumā faktiskā pienākšana uz noliktavu tiek noformēta ar pieņemšanas orderi, bet ienākošā pavadzīme tiek noformēta uz ordera pamata vēlāk – tajā momentā, kad tā pienāks uzņēmumā.
 • Izejošā pavadzīme tiek izrakstīta agrāk nekā pircējs saņem no noliktavas  materiālās vērtības. Piemēram, pavadzīme tiek izrakstīta birojā, bet prece jāsaņem noliktavā, kura atrodas citā vietā. Šajā gadījumā uz pavadzīmes pamata noliktavas darbinieks var izrakstīt izejošo orderi, kas atspoguļos faktisko preces atkraušanu no noliktavas.
 a1

 

RAŽOŠANA


“Uzņēmuma vadība 1.5” nodrošina ražošanas uzskaites veikšanu, ražošanas plānošanu, veikt produkcijas un pusfabrikātu faktiskās pašizmaksas aprēķinu. Šīs iespējas palīdz sakārtot efektīvi ražošanas vadību un izmaksas nelielos biznesa uzņēmumos.

 

Tiek atbalstīta plānošana un uzskaite sērijveida ražošanai.

 

TovarSpecifikacija

Katalogs “Specifikācijas” satur materiālu (izejvielu) un pusfabrikātu normatīvo sastāvu uz produkcijas izlaidumu un tehnoloģiskās ražošanas operācijas uzskaitījumu.

 

ProizvodstvennijeZakazi

Dokumentu sarakstā “Pasūtījumi uz ražošanu” atspoguļojas

pasūtījuma izpildes stāvoklis un pasūtījuma apmaksas stāvoklis.

 

Uz pasūtījuma pamata tiek formēts apjomīgs-kalendārais ražošanas plāns, notiek uzņēmuma resursu ielāde, tiek veikts aprēķins par nepieciešamajiem materiāliem un izejvielām un nepieciešamības gadījumā, to rezervēšana.

 

 

Planotajs

Ieplānotie pakalpojumi tiek atspoguļoti “Plānotājā. Plāns – grafiks (saraksts)”, kas nodrošina vadībai pilnu kontroli pasūtījumu veikšanai

 

 

Planotajs 2

Ieplānotie resursi tiek atspoguļoti “Plānotājā. Resursu ielāde”, kas

nodrošina vadībai pilnu kontroli pār resursu ielādi.

 

 Planotajs 3

Ieplānotie pakalpojumi tiek atspoguļoti “Plānotājā. Plāns – grafiks (diagramma)”,
kas nodrošina vadībai pilnu kontroli pasūtījumu veikšanai.
 

Produkcijas pašizmaksa tiek aprēķināta automātiski – pamatojoties uz datiem par krājumu norakstīšanu, ražošanas personāla darba algu, citām tiešām un netiešām izmaksām.  Krājumu norakstīšana tiek veikta pēc FIFO metodes

un “pēc vidējās”. Pārnešana uz pašizmaksu netiešām izmaksām notiek saskaņā ar norādīto veidu un uz sadalīšanas bāzes taisot mēneša aizvēršanu. 

 

SebestoimostjProizvodstva

Atskaite par produkcijas pašizmaksu – ar grupējumiem pēc pircēju

pasūtījumiem, produkcijas (darbiem), izmaksu uzskaites kontiem u.t.t.

KLIENTU DATU BĀZE 


Savu klientu zināšana, savstarpējo attiecību vēsture, solījumu pildīšana un augsta pakalpojumu kvalitāte – stūrakmens, lai saglabātu esošos un jaunu klientu piesaistīšanā.

Darbs ar klientiem: skaidrība, saistības, atgriezeniskā saite.

 

Programmā “Uzņēmuma vadība 1.5” realizēti daži CRM-tehnoloģijas (Customer Relationship Management – savstarpējo attiecību vadība ar klientiem) elementi.
“Uzņēmuma vadība 1.5” ļauj veikt vēstures uzskaiti ar esošajiem un potenciālajiem klientiem – fiksēt zvanus, vēstules, tikšanās pārrunas, pasūtījumus, solījumus, vēlmes u.c.


Programmā var plānot kontaktus ar klientiem – piemēram, nepieciešamību izsūtīt komercpiedāvājumu, organizēt tikšanos, pārzvanīt noteiktā laikā. “Uzņēmuma vadība 1.5” palīdzēs neaizmirst klientiem dotos solījumus – tie tiks iekļauti atbildīgā darbinieka “Darbinieka kalendārā”.

 

KalendarRabotnika 

Pārdošanas menedžera kalendārs

 

 

Šāda darba organizācija ļauj:

 • nodrošināt regulāru mijiedarbību ar klientiem, samazināt klientu zaudēšanas risku,
 • nodrošināt plānveidīgu darbu klientu apkalpošanas uzlabošanai, klientu lojalitātes paaugstināšanai, klientu bāzes paplašināšanai u.c.,
 • strīdīgā situācijā vai atbildīgā menedžera prombūtnes laikā ātri iegūt informāciju par sadarbību ar klientu un informāciju par saistībām ar klientu.

Klientu bāzes analīze – individuālai pieejai katram klientam un klientu grupai.
Programmas “Uzņēmuma vadība 1.5” iespējas ļauj patvaļīgi paplašināt datu struktūru – apkopojot informāciju par savas klientu bāzes sastāvu un kvalitāti. Piemēram, var klientam pievienot piederību pie noteikta tipa, svarīguma klases, reģiona, darbības veida, uzņēmuma mēroga u.c. Lai pievienotu jaunus raksturojumus, programmēšana nav nepieciešama – šo uzdevumu var realizēt programmas lietotāja režīmā.


“Uzņēmumu vadība 1.5” ļauj formēt plašu atskaišu spektru dažādos šķērsgriezumos: pēc kontaktiem, pasūtījumiem, klientu segmentiem u.c.

 

Pelna

 Atskaite par pārdošanām – klientu šķērsgriezumā (pēc pārdošanas apjoma)

 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI


 “Uzņēmuma vadība 1.5” ļauj organizēt ērtu uzskaiti, kontroli un norēķinu analīzi ar pircējiem, piegādātajiem u.c. Savstarpējie norēķini tiek veikti kontrahentu, līgumu, pasūtījumu, dokumentu šķērsgriezumā. Maksājumu reģistrēšanas laikā programma ļauj “piesiet” apmaksu pie konkrēta dokumenta (vai vairākiem dokumentiem).

 

Savstarpējo norēķinu kontrolei sistēmā ir plāšas iespējas.

 

Parādu klasifikācijas iespēja pēc to termiņiem ļaus neliela uzņēmuma vadītājam saprast, pēc kuriem pircējiem ir salīdzinoši “svaigs” parāds, kas nozīmē, ka nepieciešams uzsākt aktīvus pasākumus to novēršanai, lai šis parāds nepārietu kategorijā “vecs”.

 

Par Бdi Pec Apmaksas datuma

Atskaite “Debitoru parādi pēc termiņiem: līdz 7 dienām, 8-14 dienām, 15-30 dienām, 31-60 dienām un vairāk par 60 dienām

Lietotāju ērtībai informācija par kavēto debitoru un kreditoru parādu var tikt atspoguļota diagrammas un grafika veidā, kā arī tā var tikt izvadīta uz darba galda – piemēram, atskaišu speciālā komplekta “Vadītāja monitors” sastāvā.

  

 

a13

Debitoru parāds pēc termiņiem “Vadītāja monitora” sastāvā

 

 

NODERĪGAS IESPĒJAS


Programma “Uzņēmuma vadība 1.5” izstrādāta uz “1C:Uzņēmums 8” platformas, kas nodrošina:

 • augstu elastību,
 • regulēšanas iespējas,
 • mērogojamību,
 • ražotspēju,

 • risinājumu ergonomiku,
 • dažādu darba režīmu atbalstu – programma var tikt uzstādīta lokālajā datorā vai lokālajā uzņēmuma tīklā, vai tikt izmantota servisa režīmā (SaaS), darba atbalsts kā faila režīmā, tā arī ar dažādām programmām -  Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database

 

Serveris “1C:Uzņēmums 8” var funkcionēt kā Microsoft Windows vidē, tā arī Linux vidē.
Tas dod iespēju ieviešanas laikā izvēles arhitektūru, uz kuras strādās sistēma un iespēju izmantot atvērto programmas nodrošinājumu servera un datu bāzes darbam.

Noderīgo iespēju  vidū:

 • WEB pieeja
 • Lietotāju lomas. Programma ļauj vest lietotāju sarakstu, uzdot to autentifikācijas veidus, paroles, kā arī noteikt lietotāju lomas.
 • Atskaišu iestatīšana. Ērts atskaišu iestatīšanas un izveidošanas mehānisms ļauj mainīt atskaites laika periodu, atspoguļojamo rādītāju kopumu, detalizācijas pakāpi, grupēšanas kārtību, informācijas attēlojuma formu u.c. Iestatījumus var saglabāt atkārtotai lietošanai. Ja būs nepieciešama jauna atskaite – to var uzbūvēt patstāvīgi.
 • Darbs ar failiem.

  Darba mehānisms ar failiem ļauj nodrošināt organizācijā centralizētu drošu glabāšanu, operatīvu piekļūšanu, meklēšanu un darbu ar oficiāliem un iekšējiem dažādu tipu dokumentiem: biroja dokumentiem, tekstiem, attēliem, audio un video failiem, projektēšanas sistēmu dokumentiem, arhīviem, pielikumiem u.c.
  Saglabājot izmaiņas informatīvajā bāzē automātiski top jauna faila versija ar autora norādi, izveidošanas datumu un laiku.
  Tieši no faila kartītes var paskatīties versiju sarakstu, izdzēst nevajadzīgo, nomainīt aktīvo (tekošo) versiju. Populāro failu formātiem (doc, rtf, html, txt, odt) tiek atbalstīta versiju salīdzināšana.

 • Pilnteksta meklēšana.

  Programma nodrošina pilnteksta informācijas meklēšanu – ne tikai katalogos, programmas dokumentos un atskaitēs, bet arī populāro formātu pievienoto failu saturā.
  Pilnteksta meklēšana notiek pēc visiem datiem: katalogiem, dokumentiem, failiem u.c. Tiek atbalstīta līdzīgu vārdu meklēšana.

 • Objektu versēšana. Funkcija objektu versēšana paredzēta katalogu un dokumentu vēstures uzskaitei (kas, kad un ko izmainīja). Var saņemt atskaiti par katalogu vai dokumentu versijām, kā arī par konkrētu šo objektu versiju.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba