1C:Uzņēmums

"1C:Uzņēmums" sistēmas pamatā ir lietišķi risinājumi, kas tiek izstrādāti pēc viena principa uz vienotas tehnoloģiskas platformas bāzes. Vadītājs var izvēlēties risinājumus, kas atbilst uzņēmuma aktuālajām vajadzībām.

 

"1C:Uzņēmums" programmu sistēma ir paredzēta plašāka spektra uzskaites un vadības automatizācijas uzdevumu risināšanai, ar kuriem saskaras gandrīz katrs dinamiski attīstošs, mūsdienīgs uzņēmums.

Aktuālo uzskaites un vadības uzdevumu risināšana

"1C:Uzņēmums" programmu sistēmas sastāvs ir orientēts uz uzņēmuma aktuālajām vajadzībām.

 

Kompānija "1C" piedāvā tirāžas programmu risinājumus uzņēmuma tipveida uzskaites un vadības uzdevumu automatizācijai. Kompānijas "1C" tirāžas risinājumu galvenā atšķirība ir tipveida risinājumu funkcionalitātes rūpīga izstrādāšana. Kompānija "1C" analizē programmas "1C:Uzņēmums" lietotāju pieredzi un seko viņu vajadzību izmaiņām.

Vadītājs lēmumu pieņemšanas procesā var izvēlēties nepieciešamo automatizācijas līmeni. Līdz ar jaudīgu kompleksu risinājumu izstrādi, kompānijas "1C" izstrādātāji pievērš sevišķu uzmanību risinājumu izstrādei maziem uzņēmumiem, kuriem īpaši svarīgi ir programmas lietošanas vienkāršība. Tomēr pat "1C:Uzņēmums" programmu visvienkāršāko sistēmu ieviešana nodrošina iespēju vienmērīgas attīstības automatizācijai, pakāpeniski pārejot uz jaudīgākiem un kompleksiem lietišķiem risinājumiem vai integrējot ievesto risinājumu ar citām programmām.

Standarta, specializētie un individuālie risinājumi

"1C:Uzņēmums" programmu sistēmā savienojas risinājumu standartizācija un individuālo vajadzību uzskaite. Tas ir būtiski svarīgi vadītājiem un speciālistiem, kas pieņem lēmumu par sistēmas izvēli.

 

Kā tas tiek realizēts?


Kompānija "1C" piedāvā tipveida risinājumu kopu, kas ir orientēti uz masveida uzņēmumiem. To izstrādes gaitā tiek ņemta vērā programmas izmantošanas pieredze tūkstošos citu organizāciju un uzņēmumu. Tas ļauj kompānijas "1C" speciālistiem detalizēti noprojektēt sistēmas funkcionalitāti. Lielākā lietotāju daļa pielieto standarta risinājumus bez jebkādām izmaiņām.

 

Ar, uz "1C:Uzņēmums" platformas bāzes specializēto, risinājumu izstrādi un izplatīšanu pašlaik nodarbojas vairāk nekā simts kompānijas, no kurām katra veido specializēto tirāžas risinājumu, lietojot kopīgus kompānijas "1C" metodoloģiskos risinājumus, koncentrējoties tieši uz konkrētas nozares specifiskām vajadzībām. Par tādiem specifiskiem risinājumu piemēriem var kalpot programmas, kas paredzētas mazumtirdzniecībai, farmācijas uzņēmumiem, rezerves daļu pārdošanai, automašīnu remontiem, lauksaimniecības uzņēmumu

automatizācijai utt. Veiksmīgi pielietojamo specifisko risinājumu spektrs pastāvīgi tiek paplašināts.

 

Bez tam, "1C:Uzņēmums" iespējas ļauj izstrādāt arī individuālus risinājumus, kas ņem vērā konkrētas organizācijas vajadzības. Ar to nodarbojas komercpilnvaroto kompāniju sertificēti speciālisti. Tādi risinājumi parasti ir tipveida "1C" kompānijas vai tirāžas specializēto risinājumu attīstības vai modernizācijas rezultāts, kaut gan tie arī var būt izstrādāti pilnīgi no jauna, ja to prasa situācija.

 

Tādējādi, vadītājs var izvelēties optimālāko automatizācijas variantu, balstoties uz savas kompānijas vajadzībām, risināmo uzdevumu prioritātēm, pieļaujamiem termiņiem un ieviešanas izmaksām. Pie tam, īpaši svarīgi ir tas, ka uz vienas un tās pašas sistēmas bāzes var realizēt pakāpenisku automatizāciju, iegūstot pilnīgu atdevi katrā automatizācijas solī. Sākot ar standarta un tirāžas risinājumu ieviešanu var efektīvi atrisināt automatizācijas pamatuzdevumus ar minimālu laika un līdzekļu patēriņu, un tālāk sistēmu attīstīt saskaņā ar uzņēmuma individuālām īpašībām, nepārtraucot tās ekspluatāciju.

Sistēmas nepārtrauktā attīstība

"1C:Uzņēmums" programmu sastāvs un to funkciju kopa dinamiski attīstās kopā ar uzņēmumu un organizāciju tipveida vajadzību izmaiņām. "1C:Uzņēmums" uzbūve un programmu sistēmas uzbūves princips ļauj "1C" kompānijai un viņas partneriem operatīvi reaģēt uz lietotāju vajadzību izmaiņām.

 

Piemēram, vienlaicīgi ar ražošanas sektora ekonomisko izaugsmi kompānija "1C" piedāvāja risinājumu, kas ir orientēts uz ražošanas uzņēmumiem.

Tajā ir izdevies apstrādāt ražošanas kompāniju dažādās vajadzības, kuras uzsāk savu darbību praktiski no nulles.

 

Konkurences pastiprināšanās izvirzīja nepieciešamību lielāku uzmanību pievērst biznesa analīzei, tā "1C:Uzņēmums" programmās parādījās funkcionalitāte, kas ir orientēta uz ražošanas un tirdzniecības darbības, plānošanas, budžētēšanas, finanšu darbības uzskaites efektivitātes kontroli.

Atsevišķu uzdevumu un kompleksā automatizācija

Automatizācijas sistēmas ieviešanas procesā īpaši svarīgs ir jautājums par automatizācijas risinājuma ieviešanas decentralizāciju vai centralizāciju. Ekonomisko sistēmu attīstības mūsdienīgās tendences un pasaules pieredze rāda, ka šo problēmu risināšanai neeksistē vienotas pieejas.  Uzņēmumam jābūt iespējai brīvi izvēlēties vienu no šīm pieejām vai to kombināciju.


"1C:Uzņēmums" programmu sistēma piedāvā automatizācijas iespēju gan ieviešot atsevišķos lietišķos risinājumus, kuri darbosies autonomi vai integrēsies ar dažādiem informācijas apmaiņas mehānismiem,

gan pielietojot kompleksus risinājumus. Atsevišķo risinājumu pielietošana ir vienkāršāka un efektīvāka, ja uzņēmuma atsevišķi automatizācijas uzdevumi reti krustojas.

 

Kompleksie risinājumi ir vairāk efektīvi, kad dažādi automatizācijas uzdevumi ir stingri saistīti un uzņēmums ir gatavs veselas informācijas telpas izveidošanai. Neapšaubāmi, vienā uzņēmumā var tikt pielietoti gan kompleksie risinājumi (piemēram, pamatdarbības automatizācijai), gan atsevišķas programmas (neatkarīgiem vai papilduzdevumiem).

Vienotā tehnoloģiska platforma

"1C:Uzņēmums" programmu sistēmas pamatā ir vienota tehnoloģiskā platforma, kura kalpo par pamatu lietišķo risinājumu izstrādei. Vienotās tehnoloģiskās platformas esamība ne tikai atvieglo atsevišķu risinājumu izveidošanu un nodrošina to nelielās izmaksas, galvenā tādas pieejas priekšrocība ir izstrādes standartizācija, mērogojamības un moderno tehnoloģiju ātras ieviešanas nodrošināšana visos lietišķos risinājumos.

 

Neatkarīgi no nozares specifikas un izstrādātajamiem lietišķiem risinājumiem "1C: Uzņēmums" platforma nodrošina:

 

  • iespēju izmantot sistēmu vienā lokālā datorā vai pat desmitos lokāla tīkla lietotāju datoros;

  • faila varianta vai klient-servera varianta izmantošana (MS SQL Server);

  • iespēja organizēt darbu vairākos teritoriāli attālinātos punktos ar periodisku informācijas apmaiņu;

  • iespēja izmantot modernas tehnoloģijas (WEB, XML, integrācija ar citām programmu sistēmām un dažādu tirdzniecības aprīkojumu).

Vienotas tehnoloģiskās platformas un vienotas metodoloģijas esamība ļauj izstrādāt specializētus un individuālus risinājumus uz standartu risinājumu bāzes, pievienojot tiem tikai nepieciešamās atšķirības, kas skar nozares vai konkrēta uzņēmuma specifiku.

 

  • No ekonomikas viedokļa tas ļauj nodrošināt pietiekami specializētu un individuālu risinājumu zemo cenu, jo izstrādāšanas izmaksas ir būtiski zemākas, salīdzinot ar pilnīgi jaunas programmas izstrādes izmaksām.

  • Tas nodrošina lielu risinājumu izstrādāšanas un ieviešanas ātrumu, jo maksimāli tiek izmantota tipveida risinājumu funkcionalitāte un metodoloģija.

Sistēmas atklātums

Par īpaši svarīgu "1С:Uzņēmums" īpatnību var minēt sistēmas atklātumu.

 

Vadītājam, kas pieņem lēmumu par automatizācijas līdzekļa izvēli, ir pietiekami būt pārliecinātam par to, ka izvēlētā sistēma nekļūs uzņēmumam par "melno kasti", un eksistē reāla iespēja izprast sistēmas darbību, kā arī to izmainīt nepieciešamības gadījumā. Šo darbu var izpildīt gan pilnvarotas kompānijas, kas specializējās "1С:Uzņēmums" sistēmu uzturēšanā, gan paša uzņēmuma IT dienesta speciālisti.

Sistēmas piegādes komplektā ietilpst līdzekļi, kas ir nepieciešami lietojuma risinājuma pilnveidošanai un jebkuras sarežģītības pakāpes ieviešanai, kā arī pilns dokumentācijas komplekts. Speciālists, kas veic sistēmas atbalstu konkrētajā organizācijā, lieto to pašu instrumentu, ko izmanto izstrādāji "1C" kompānijā vai citās kompānijās, kuras izstrādā tirāžas risinājumus. "1C:Uzņēmums" iespējas ļauj minimizēt pūles, kas ir saistītas ar automatizācijas sistēmas modificēšanu un tās turpmāko uzturēšanu.

Uzturēšana un serviss

Pirms sistēmas izvēles ļoti svarīgi ir novērtēt tās ekspluatācijas un attīstības iespējas. Platformas un lietišķo risinājumu standartizācija visās "1C:Uzņēmums" programmās dod iespēju sistēmas industriālajam atbalstam.

 

Kompānija "1C" nodrošina regulāru lietišķo standarta risinājumu un pašas platformas uzturēšanu. Platforma "1C:Uzņēmums" ļauj savietot kompānijas "1C" vai speciāla risinājuma izstrādātāja lietišķo risinājumu atjaunināšanu ar individuālām izmaiņām, kuras tika veiktas sistēmas ievešanas gaitā.

 

Uz doto brīdi Krievijā, NVS un Baltijas valstīs strādā vairāki desmiti tūkstoši speciālistu, kuri profesionāli nodarbojas ar "1C:Uzņēmums" lietišķo risinājumu ieviešanu un adaptāciju. "1C" kompānija regulāri veic speciālistu apmācību un sertifikāciju.

 

Vairākums speciālistu, kuri nodarbojas ar "1C: Uzņēmums" ieviešanu, risina ne tikai uzdevumus, kas ir saistīti ar lietišķo risinājumu uzturēšanu un attīstību, bet arī veic konsultatīvus pakalpojumus palīdzot pieņemt pareizus lēmumus uzskaites un vadības sistēmas ievešanā uzņēmumā.

Katrā reģionā ir liels skaits pilnvaroto kompāniju, kuras veic visu pakalpojumu klāstu, kas attiecas uz komplekso automatizāciju, balstītu uz "1C: Uzņēmums" programmu sistēmu – sākot ar konsultācijām par visvairāk piemērotāko programmu izvēli un beidzot ar apmācību un individuālo sistēmas noskaņošanu.

 

Pilnvaroto kompāniju speciālisti nodrošina visu standarta risinājumu spektra atbalstu un, ja ir nepieciešams, var veikt specializēto risinājumu uzstādīšanu vai veikt individuālu pilnveidošanu. Par ļoti svarīgu var uzskatīt iespēju nodot projektu no vienas kompānijas, kas ievieš sistēmu, citai. "1C:Uzņēmums" sistēmas uzbūve ļauj pietiekami ātri apmācīt jaunus speciālistus un nodot lietišķā risinājuma uzturēšanas funkcijas tam, kas varēs nodrošināt labāku apkalpošanu.

 

Tādā veidā reālas "1C:Uzņēmums" sistēmas risinājumu ieviešana ekspluatācijā un uzturēšanas industrijas ir kā garantija tam, ka pasūtītājs nav atkarīgs no vienīgās kompānijas vai speciālista, ka projektam ir augsta "dzīvot spēja" un to bez īpašām problēmām varēs uzturēt un attīstīt.

FaLang translation system by Faboba